Chưa đi..
Chưa có bình luận..

 CỔ THƯ XUÂN
Cờ đỏ: CỔ THƯ XUÂN
Liên đoàn cờ:NHẠC CHUÔNG
 TỪ SIÊU
Cờ đen: TỪ SIÊU
Liên đoàn cờ:TỈNH GIANG TÔ