Các bước đi [155]


1 chốt 7 tấn 1
2 pháo 2 bình 3
3 pháo 8 bình 5
4 pháo 8 bình 5
5 mã 8 tấn 7
6 mã 8 tấn 7
7 xe 9 bình 8
8 mã 2 tấn 1
9 mã 2 tấn 1
10 xe 9 bình 8
11 xe 1 bình 2
12 chốt 3 tấn 1
13 chốt 7 tấn 1 ăn chốt
14 xe 8 tấn 4
15 chốt 7 bình 8
16 xe 1 bình 2
17 chốt 8 tấn 1
18 xe 8 bình 3
19 xe 8 tấn 2
20 chốt 1 tấn 1
21 pháo 2 bình 3
22 mã 1 tấn 2
23 xe 2 tấn 6
24 mã 2 tấn 1 ăn chốt
25 xe 8 tấn 1
26 pháo 3 tấn 5 ăn mã
27 pháo 3 bình 7 ăn pháo
28 xe 3 tấn 3 ăn pháo
29 xe 8 bình 9 ăn mã
30 xe 2 tấn 3 ăn chốt
31 xe 2 bình 3 ăn chốt
32 mã 7 thoái 5
33 tượng 7 tấn 9
34 mã 5 tấn 3
35 xe 3 tấn 3 ăn tượng
36 mã 3 tấn 4
37 xe 3 thoái 5
38 mã 4 tấn 5 ăn chốt
39 xe 3 bình 4
40 mã 5 thoái 4
41 xe 4 bình 7
42 xe 3 thoái 2 ăn xe
43 tượng 9 tấn 7 ăn xe
44 xe 2 bình 1
45 xe 9 bình 6
46 mã 4 tấn 6
47 xe 6 bình 4
48 mã 6 thoái 4
49 pháo 5 tấn 5 ăn pháo
50 tượng 3 tấn 5 ăn pháo
51 xe 4 bình 6
52 mã 4 tấn 6
53 xe 6 bình 4
54 mã 6 thoái 4
55 xe 4 bình 6
56 mã 4 tấn 6
57 xe 6 bình 4
58 mã 6 thoái 4
59 chốt 1 tấn 1
60 chốt 5 tấn 1
61 xe 4 bình 6
62 mã 4 tấn 2
63 xe 6 tấn 2
64 chốt 5 tấn 1
65 mã 1 tấn 2
66 chốt 1 tấn 1
67 mã 2 tấn 4
68 xe 1 bình 6
69 chốt 3 tấn 1
70 chốt 5 bình 6
71 chốt 3 tấn 1
72 xe 6 bình 5 chiếu tướng
73 sĩ 6 tấn 5
74 tượng 5 tấn 7 ăn chốt
75 mã 4 tấn 6
76 tượng 7 thoái 5
77 mã 6 tấn 7 chiếu tướng
78 tướng 5 tấn 1
79 xe 6 tấn 4 ăn sĩ
80 tướng 5 bình 6
81 xe 6 thoái 4
82 sĩ 6 tấn 5
83 xe 6 bình 4 chiếu tướng
84 sĩ 5 tấn 6
85 xe 4 thoái 1 ăn chốt
86 mã 2 thoái 3
87 tượng 7 thoái 5
88 chốt 1 bình 2
89 xe 4 bình 2
90 chốt 2 tấn 1
91 xe 2 tấn 4 chiếu tướng
92 tướng 6 thoái 1
93 xe 2 tấn 1 chiếu tướng
94 tướng 6 tấn 1
95 xe 2 thoái 1 chiếu tướng
96 tướng 6 thoái 1
97 xe 2 thoái 1
98 tướng 6 tấn 1
99 xe 2 tấn 1 chiếu tướng
100 tướng 6 thoái 1
101 xe 2 tấn 1 chiếu tướng
102 tướng 6 tấn 1
103 xe 2 thoái 1 chiếu tướng
104 tướng 6 thoái 1
105 xe 2 thoái 1
106 tướng 6 tấn 1
107 xe 2 tấn 1 chiếu tướng
108 tướng 6 thoái 1
109 xe 2 tấn 1 chiếu tướng
110 tướng 6 tấn 1
111 xe 2 thoái 1 chiếu tướng
112 tướng 6 thoái 1
113 xe 2 thoái 1
114 tướng 6 tấn 1
115 mã 7 tấn 5
116 tướng 6 bình 5
117 mã 5 thoái 3
118 xe 5 bình 7
119 mã 3 thoái 1
120 xe 7 tấn 1
121 xe 2 bình 4 ăn sĩ
122 mã 3 tấn 5
123 xe 4 bình 2
124 tượng 5 thoái 7
125 xe 2 tấn 1 chiếu tướng
126 tướng 5 thoái 1
127 mã 1 tấn 3 chiếu tướng
128 tướng 5 bình 4
129 mã 3 thoái 4
130 mã 5 tấn 6
131 sĩ 5 tấn 4
132 xe 7 bình 6
133 mã 4 tấn 5
134 xe 6 thoái 2
135 mã 5 tấn 3 ăn tượng
136 mã 6 tấn 4 chiếu tướng
137 tướng 5 bình 6
138 xe 6 bình 4
139 sĩ 4 tấn 5
140 mã 4 thoái 5 chiếu tướng
141 tướng 6 bình 5
142 xe 4 bình 1
143 xe 2 bình 7
144 chốt 2 bình 3
145 tượng 5 thoái 7
146 xe 1 bình 7
147 tượng 3 tấn 5
148 chốt 3 bình 4
149 mã 3 thoái 5
150 xe 7 bình 8
151 mã 5 thoái 7
152 xe 8 tấn 7 chiếu tướng
153 tượng 5 thoái 3
154 xe 8 bình 7 ăn tượng chiếu tướng
155 sĩ 5 thoái 4
Chưa đi..
Chưa có bình luận..

 CỔ THƯ XUÂN
Cờ đỏ: CỔ THƯ XUÂN
Liên đoàn cờ:NHẠC CHUÔNG
 TỪ SIÊU
Cờ đen: TỪ SIÊU
Liên đoàn cờ:TỈNH GIANG TÔ