Các bước đi [121]


1 chốt 7 tấn 1
2 pháo 2 bình 3
3 pháo 2 bình 5
4 tượng 7 tấn 5
5 mã 8 tấn 9
6 xe 1 tấn 1
7 xe 9 bình 8
8 mã 2 tấn 1
9 mã 2 tấn 3
10 chốt 7 tấn 1
11 pháo 5 tấn 4 ăn chốt chiếu tướng
12 sĩ 6 tấn 5
13 xe 1 bình 2
14 chốt 1 tấn 1
15 pháo 8 tấn 5
16 mã 8 tấn 6
17 pháo 5 thoái 2
18 xe 9 bình 7
19 tượng 3 tấn 5
20 xe 7 tấn 3
21 sĩ 4 tấn 5
22 xe 7 bình 5
23 pháo 8 thoái 1
24 chốt 3 tấn 1
25 chốt 7 tấn 1 ăn chốt
26 xe 1 bình 2
27 chốt 7 bình 8
28 mã 1 tấn 2 ăn chốt
29 xe 8 tấn 5 ăn mã
30 xe 2 tấn 2 ăn pháo
31 xe 8 bình 9 ăn chốt
32 xe 5 bình 8
33 xe 2 tấn 6 ăn xe
34 xe 2 bình 8 ăn xe
35 xe 9 bình 3 ăn chốt
36 pháo 8 bình 7
37 mã 3 thoái 4
38 xe 8 bình 6
39 mã 9 tấn 7
40 xe 6 tấn 3
41 mã 7 tấn 6
42 tướng 5 bình 6
43 xe 3 bình 2
44 mã 6 tấn 5
45 xe 2 tấn 4 chiếu tướng
46 tướng 6 tấn 1
47 xe 2 thoái 3
48 mã 5 tấn 3
49 xe 2 bình 4 chiếu tướng
50 xe 6 thoái 3 ăn xe
51 mã 6 tấn 4 ăn xe
52 mã 3 tấn 2
53 pháo 5 bình 4 chiếu tướng
54 pháo 7 bình 6
55 mã 4 thoái 6 chiếu tướng
56 pháo 6 bình 9
57 mã 4 tấn 2
58 tướng 6 thoái 1
59 mã 6 tấn 7 ăn pháo
60 pháo 9 bình 3 ăn mã
61 chốt 3 tấn 1
62 pháo 3 tấn 6
63 mã 2 tấn 4
64 pháo 3 thoái 2
65 mã 4 tấn 5
66 pháo 3 bình 1 ăn chốt
67 mã 5 tấn 4 chiếu tướng
68 sĩ 5 tấn 6
69 chốt 3 tấn 1
70 tướng 6 bình 5
71 chốt 5 tấn 1
72 sĩ 4 tấn 5
73 chốt 1 tấn 1
74 mã 2 tấn 3 chiếu tướng
75 tướng 5 bình 4
76 pháo 1 bình 6
77 pháo 4 bình 2
78 mã 3 thoái 4
79 tướng 4 bình 5
80 mã 4 thoái 6
81 mã 4 thoái 3
82 mã 6 thoái 5
83 chốt 3 bình 4
84 mã 5 tấn 3
85 chốt 5 tấn 1
86 mã 3 tấn 4
87 pháo 2 thoái 3
88 pháo 6 thoái 1
89 mã 3 tấn 2
90 pháo 6 bình 5
91 pháo 2 bình 4
92 mã 4 tấn 6
93 tướng 5 bình 4
94 mã 6 thoái 8
95 pháo 4 tấn 2
96 pháo 5 tấn 1
97 chốt 5 tấn 1
98 tướng 5 bình 4
99 chốt 5 bình 6
100 pháo 5 bình 4
101 pháo 4 bình 5
102 chốt 9 tấn 1
103 chốt 1 tấn 1 ăn chốt
104 mã 8 thoái 9 ăn chốt
105 chốt 4 tấn 1
106 mã 9 tấn 8
107 chốt 4 tấn 1 ăn sĩ
108 mã 8 thoái 6
109 pháo 5 tấn 5 ăn sĩ
110 mã 6 thoái 8
111 pháo 5 bình 8
112 tượng 5 thoái 7
113 pháo 8 thoái 4
114 pháo 4 thoái 1
115 chốt 4 tấn 1
116 mã 8 tấn 7
117 chốt 6 tấn 1
118 mã 7 tấn 8 chiếu tướng
119 tướng 4 bình 5
120 pháo 4 bình 5
121 mã 2 thoái 3
Chưa đi..
Chưa có bình luận..

 DIÊU CÔNG TÂN
Cờ đỏ: DIÊU CÔNG TÂN
Liên đoàn cờ:TỈNH HÀ NAM
 VƯƠNG HOA CHƯƠNG
Cờ đen: VƯƠNG HOA CHƯƠNG
Liên đoàn cờ:HỒ BẮC