Các bước đi [110]


1 pháo 2 bình 5
2 mã 8 tấn 7
3 mã 2 tấn 3
4 chốt 7 tấn 1
5 xe 1 bình 2
6 xe 9 bình 8
7 chốt 7 tấn 1
8 mã 2 tấn 3
9 mã 8 tấn 7
10 pháo 2 tấn 4
11 chốt 5 tấn 1
12 pháo 8 tấn 4
13 chốt 5 tấn 1
14 tượng 3 tấn 5
15 chốt 5 bình 6
16 sĩ 4 tấn 5
17 sĩ 6 tấn 5
18 xe 1 bình 4
19 mã 3 tấn 5
20 pháo 8 bình 5 ăn mã
21 xe 2 tấn 9 ăn xe
22 mã 7 thoái 8 ăn xe
23 mã 7 tấn 5 ăn pháo
24 mã 8 tấn 7
25 chốt 3 tấn 1
26 chốt 7 tấn 1 ăn chốt
27 pháo 8 bình 6
28 xe 4 bình 2
29 mã 5 tấn 3 ăn chốt
30 pháo 2 tấn 3 chiếu tướng
31 sĩ 5 thoái 6
32 tượng 5 tấn 7
33 xe 9 tấn 1
34 xe 2 tấn 6
35 xe 9 bình 4
36 mã 7 tấn 8
37 xe 4 tấn 6
38 tượng 7 tấn 5
39 xe 4 thoái 1
40 tượng 5 thoái 7
41 sĩ 4 tấn 5
42 xe 2 bình 7
43 tượng 3 tấn 1
44 xe 7 bình 3
45 tướng 5 bình 4
46 tượng 7 tấn 5
47 pháo 5 tấn 5 ăn tượng chiếu tướng
48 sĩ 5 tấn 6
49 pháo 6 bình 3
50 mã 8 tấn 7
51 pháo 5 bình 6
52 xe 3 tấn 3 ăn tượng
53 tướng 4 tấn 1
54 pháo 2 thoái 1 chiếu tướng
55 tướng 4 thoái 1
56 pháo 2 tấn 1
57 tướng 4 tấn 1
58 pháo 2 thoái 1 chiếu tướng
59 tướng 4 thoái 1
60 pháo 2 tấn 1
61 tướng 4 tấn 1
62 mã 7 tấn 9 ăn tượng
63 xe 4 bình 5 ăn chốt chiếu tướng
64 sĩ 6 tấn 5
65 xe 5 bình 2
66 pháo 2 thoái 1 chiếu tướng
67 tướng 4 thoái 1
68 pháo 2 tấn 1
69 tướng 4 tấn 1
70 xe 3 thoái 3
71 xe 2 thoái 4
72 xe 3 bình 7
73 pháo 3 bình 1 ăn mã
74 xe 7 tấn 2 chiếu tướng
75 tướng 4 tấn 1
76 xe 7 thoái 3 ăn mã
77 pháo 6 thoái 1
78 xe 7 bình 6 chiếu tướng
79 tướng 4 bình 5
80 mã 3 tấn 5
81 pháo 1 tấn 4 ăn chốt
82 sĩ 5 tấn 4
83 xe 2 tấn 7 chiếu tướng
84 tướng 5 tấn 1
85 xe 2 thoái 1 chiếu tướng
86 tướng 5 thoái 1
87 xe 2 tấn 1 chiếu tướng
88 tướng 5 tấn 1
89 xe 2 thoái 1 chiếu tướng
90 tướng 5 thoái 1
91 xe 2 tấn 1 chiếu tướng
92 tướng 5 tấn 1
93 xe 2 thoái 6
94 xe 6 bình 5 chiếu tướng
95 tướng 5 bình 6
96 mã 5 tấn 6
97 xe 2 bình 8
98 xe 5 tấn 2 chiếu tướng
99 tướng 6 thoái 1
100 mã 6 thoái 4 ăn chốt
101 pháo 1 bình 7 ăn chốt
102 xe 5 thoái 2
103 chốt 7 tấn 1
104 mã 4 tấn 5 chiếu tướng
105 tướng 6 tấn 1
106 mã 5 thoái 3 chiếu tướng
107 tướng 6 thoái 1
108 xe 5 bình 4 chiếu tướng
109 sĩ 5 tấn 6
110 xe 4 tấn 2 ăn sĩ chiếu tướng hết cờ!
Chưa đi..
Chưa có bình luận..

 HÀ VĂN TRIẾT
Cờ đỏ: HÀ VĂN TRIẾT
Liên đoàn cờ:CHIẾT GIANG
 LIÊU CHÍ LONG
Cờ đen: LIÊU CHÍ LONG
Liên đoàn cờ:NHẠC CHUÔNG

Số nước đi:110
Kết quả:THUA
Kiểu Khai Cuộc:Bán đồ nghịch pháo đấu khác..
Sự kiện:2020 Giải vô địch cờ vua thần tài lần thứ tám