Các bước đi [176]


1 pháo 2 bình 5
2 mã 8 tấn 7
3 chốt 3 tấn 1
4 xe 9 bình 8
5 mã 2 tấn 3
6 pháo 8 bình 9
7 mã 8 tấn 7
8 chốt 3 tấn 1
9 pháo 8 tấn 4
10 mã 2 tấn 3
11 pháo 8 bình 7
12 xe 1 bình 2
13 xe 9 bình 8
14 pháo 2 tấn 2
15 pháo 7 bình 3 ăn chốt
16 tượng 7 tấn 5
17 xe 1 tấn 1
18 pháo 2 tấn 2
19 xe 8 tấn 1
20 xe 8 tấn 3
21 chốt 3 tấn 1
22 tượng 5 tấn 7 ăn chốt
23 mã 3 tấn 4
24 pháo 9 bình 8
25 pháo 5 bình 3
26 tượng 3 tấn 5
27 xe 1 bình 3
28 xe 8 tấn 2
29 pháo 3 tấn 2
30 sĩ 6 tấn 5
31 mã 7 thoái 5
32 chốt 5 tấn 1
33 mã 5 tấn 3
34 xe 8 thoái 2
35 xe 3 bình 6
36 mã 7 thoái 8
37 pháo 3 tấn 2
38 xe 2 tấn 3
39 pháo 3 bình 2
40 pháo 8 bình 6
41 xe 6 bình 2
42 mã 8 tấn 6
43 xe 8 tấn 2 ăn pháo
44 xe 8 tấn 5 ăn xe
45 xe 8 tấn 3 ăn xe
46 xe 8 thoái 7 ăn pháo
47 xe 8 bình 1 ăn chốt
48 mã 3 tấn 2
49 chốt 5 tấn 1
50 chốt 5 tấn 1 ăn chốt
51 pháo 3 bình 5 ăn chốt
52 mã 2 tấn 3 ăn chốt
53 pháo 5 tấn 1
54 pháo 6 bình 7
55 tượng 3 tấn 5
56 pháo 7 thoái 2
57 sĩ 6 tấn 5
58 pháo 7 bình 6
59 chốt 1 tấn 1
60 xe 8 tấn 1
61 chốt 1 tấn 1
62 xe 8 bình 6
63 pháo 5 thoái 2
64 xe 6 tấn 1
65 xe 1 bình 4 ăn xe
66 pháo 6 tấn 3 ăn xe
67 chốt 1 bình 2
68 tượng 7 thoái 9
69 chốt 2 tấn 1
70 pháo 6 bình 2
71 pháo 5 bình 4
72 pháo 2 tấn 6 chiếu tướng
73 tượng 7 tấn 9
74 pháo 2 thoái 8
75 tượng 9 thoái 7
76 pháo 2 tấn 8 chiếu tướng
77 tượng 7 tấn 9
78 pháo 2 thoái 8
79 tượng 9 thoái 7
80 pháo 2 tấn 8 chiếu tướng
81 tượng 7 tấn 9
82 pháo 2 thoái 8
83 tượng 9 thoái 7
84 mã 3 thoái 5
85 pháo 4 bình 5
86 mã 5 tấn 3
87 sĩ 5 thoái 6
88 mã 3 tấn 4
89 pháo 5 bình 4
90 sĩ 5 tấn 6
91 pháo 4 tấn 4 ăn sĩ
92 tượng 5 tấn 7
93 sĩ 4 tấn 5
94 pháo 2 bình 3
95 tượng 7 tấn 9
96 mã 6 tấn 4
97 mã 4 thoái 6
98 mã 4 thoái 3
99 tượng 9 thoái 7
100 chốt 3 tấn 1
101 pháo 4 thoái 6
102 chốt 3 bình 4
103 mã 6 tấn 4
104 mã 4 tấn 3
105 chốt 2 bình 3
106 chốt 4 bình 5
107 mã 4 thoái 2
108 mã 3 tấn 4
109 tượng 7 tấn 9
110 mã 4 thoái 2
111 sĩ 5 tấn 6
112 mã 2 thoái 4
113 sĩ 6 tấn 5
114 mã 3 tấn 2
115 chốt 3 bình 2
116 tượng 7 thoái 5
117 mã 2 tấn 1
118 chốt 5 bình 6
119 mã 1 thoái 2
120 chốt 6 tấn 1
121 mã 2 tấn 4
122 mã 4 thoái 5
123 mã 4 tấn 3
124 mã 5 thoái 7 ăn mã
125 chốt 2 bình 3 ăn mã
126 pháo 3 bình 1
127 mã 3 tấn 2
128 pháo 1 tấn 5 ăn chốt
129 mã 2 tấn 4
130 tượng 9 tấn 7
131 mã 4 tấn 6
132 sĩ 4 tấn 5
133 pháo 4 bình 2
134 mã 2 thoái 4
135 tượng 9 tấn 7
136 pháo 1 bình 4
137 mã 6 tấn 7 chiếu tướng
138 tướng 5 bình 4
139 chốt 3 bình 4
140 tượng 5 thoái 3
141 pháo 2 tấn 5
142 chốt 1 tấn 1
143 mã 7 thoái 8
144 chốt 6 bình 5
145 tượng 5 tấn 3
146 mã 4 tấn 6
147 pháo 2 thoái 1
148 mã 6 tấn 7 chiếu tướng
149 tướng 5 bình 4
150 chốt 1 tấn 1
151 mã 8 thoái 9 ăn chốt
152 chốt 5 bình 6
153 mã 9 tấn 8
154 chốt 6 bình 7
155 mã 8 thoái 6
156 pháo 4 bình 6
157 tướng 4 tấn 1
158 mã 7 thoái 8
159 sĩ 5 thoái 6
160 chốt 7 tấn 1
161 tướng 4 bình 5
162 chốt 7 bình 6
163 mã 6 thoái 5
164 mã 8 tấn 7
165 pháo 2 thoái 4
166 pháo 6 bình 9
167 tượng 3 thoái 1
168 mã 7 thoái 6
169 pháo 2 tấn 2
170 tướng 4 tấn 1
171 tướng 5 bình 6
172 pháo 9 thoái 6
173 pháo 2 tấn 5 chiếu tướng
174 tướng 4 thoái 1
175 pháo 2 bình 4
176 pháo 9 bình 6
Chưa đi..
Chưa có bình luận..

 HOÀNG QUANG ƯNG
Cờ đỏ: HOÀNG QUANG ƯNG
Liên đoàn cờ:NHẠC CHUÔNG
 THÁI HỮU QUANG
Cờ đen: THÁI HỮU QUANG
Liên đoàn cờ:NHẠC CHUÔNG

Số nước đi:176
Kết quả:HÒA
Kiểu Khai Cuộc:Ngũ thất pháo - Bình phong mã tam pháo
Sự kiện:2020 Giải vô địch cờ vua thần tài lần thứ tám