Các bước đi [85]


1 pháo 2 bình 5
2 mã 8 tấn 7
3 mã 2 tấn 3
4 xe 9 bình 8
5 xe 1 bình 2
6 mã 2 tấn 3
7 chốt 3 tấn 1
8 chốt 3 tấn 1
9 mã 8 tấn 9
10 chốt 1 tấn 1
11 pháo 8 bình 7
12 mã 3 tấn 2
13 xe 9 tấn 1
14 tượng 3 tấn 5
15 xe 9 bình 6
16 xe 1 tấn 3
17 xe 2 tấn 6
18 pháo 8 bình 9
19 xe 2 bình 3 ăn chốt
20 pháo 9 thoái 1
21 xe 3 bình 4
22 xe 8 tấn 4
23 pháo 7 thoái 1
24 sĩ 6 tấn 5
25 xe 4 tấn 2
26 mã 2 tấn 1 ăn chốt
27 mã 3 tấn 4
28 pháo 2 thoái 1
29 xe 6 tấn 7
30 xe 8 bình 6
31 xe 4 thoái 3 ăn xe
32 pháo 9 bình 4 ăn xe
33 xe 4 bình 6
34 pháo 4 tấn 1
35 xe 6 thoái 3
36 xe 1 bình 2
37 pháo 5 bình 1
38 chốt 5 tấn 1
39 pháo 7 bình 3
40 xe 2 bình 6
41 mã 4 tấn 3
42 pháo 2 tấn 5
43 chốt 7 tấn 1
44 pháo 2 thoái 3
45 chốt 3 tấn 1
46 mã 1 thoái 3 ăn chốt
47 xe 6 bình 2
48 pháo 2 bình 5
49 mã 9 tấn 7
50 xe 6 tấn 5
51 pháo 3 tấn 2
52 xe 6 bình 7
53 mã 3 tấn 5 ăn tượng
54 tượng 7 tấn 5 ăn mã
55 pháo 3 tấn 4 ăn mã
56 pháo 4 bình 7 ăn pháo
57 tượng 3 tấn 5
58 xe 7 thoái 4 ăn chốt
59 tượng 5 tấn 7 ăn mã
60 chốt 3 tấn 1 ăn tượng
61 mã 7 thoái 6
62 chốt 5 tấn 1
63 xe 2 tấn 4
64 pháo 5 tấn 1
65 xe 2 tấn 3 chiếu tướng
66 pháo 7 thoái 2
67 sĩ 6 tấn 5
68 xe 7 bình 8
69 xe 2 bình 1
70 chốt 5 tấn 1 ăn chốt
71 mã 6 tấn 5 ăn chốt
72 xe 8 tấn 2
73 pháo 1 tấn 4 ăn chốt
74 pháo 5 thoái 1
75 tướng 5 bình 6
76 xe 8 bình 5 ăn mã
77 chốt 1 tấn 1
78 xe 5 bình 4 chiếu tướng
79 sĩ 5 tấn 6
80 xe 4 tấn 1 ăn sĩ chiếu tướng
81 tướng 6 bình 5
82 chốt 3 bình 4
83 xe 1 bình 2
84 xe 4 bình 5 chiếu tướng
85 sĩ 4 tấn 5
Chưa đi..
Chưa có bình luận..

 LÍ HẰNG HỒNG
Cờ đỏ: LÍ HẰNG HỒNG
Liên đoàn cờ:MA CAO
 VƯƠNG THIÊN NHẤT
Cờ đen: VƯƠNG THIÊN NHẤT
Liên đoàn cờ:BẮC KINH