Các bước đi [112]


1 pháo 2 bình 5
2 mã 8 tấn 7
3 mã 2 tấn 3
4 xe 9 bình 8
5 xe 1 bình 2
6 mã 2 tấn 3
7 chốt 3 tấn 1
8 chốt 3 tấn 1
9 mã 8 tấn 9
10 pháo 8 tấn 4
11 pháo 8 tấn 4
12 pháo 8 bình 7
13 xe 9 tấn 1
14 tượng 3 tấn 5
15 xe 9 bình 4
16 chốt 1 tấn 1
17 xe 4 tấn 2
18 xe 8 tấn 9 ăn xe
19 mã 3 thoái 2 ăn xe
20 xe 1 tấn 3
21 pháo 8 thoái 5
22 pháo 7 tấn 2
23 pháo 8 bình 4
24 sĩ 4 tấn 5
25 xe 4 bình 3
26 pháo 7 bình 8
27 pháo 4 bình 3
28 pháo 8 thoái 4
29 chốt 3 tấn 1
30 chốt 7 tấn 1 ăn chốt
31 xe 3 bình 2
32 mã 3 tấn 4
33 pháo 3 tấn 6 ăn mã
34 pháo 2 bình 7 ăn pháo
35 xe 2 tấn 2 ăn pháo
36 mã 4 tấn 5 ăn chốt
37 xe 2 thoái 2
38 mã 5 thoái 4
39 pháo 5 bình 3
40 pháo 7 bình 6
41 tượng 3 tấn 5
42 chốt 1 tấn 1
43 chốt 9 tấn 1 ăn chốt
44 xe 1 tấn 2 ăn chốt
45 sĩ 4 tấn 5
46 chốt 7 tấn 1
47 pháo 3 bình 4
48 chốt 7 bình 8
49 xe 2 bình 6
50 mã 4 thoái 3
51 mã 2 tấn 3
52 chốt 8 bình 7
53 pháo 4 thoái 2
54 xe 1 bình 5
55 xe 6 bình 5
56 xe 5 bình 4
57 tượng 5 tấn 3 ăn chốt
58 xe 4 bình 7 ăn tượng
59 xe 5 thoái 1
60 pháo 6 tấn 2
61 mã 3 tấn 5
62 xe 7 bình 5
63 mã 5 thoái 3
64 xe 5 bình 4
65 mã 3 tấn 5
66 pháo 6 bình 5
67 mã 5 tấn 4
68 xe 4 bình 7
69 mã 4 tấn 2
70 xe 7 thoái 2
71 mã 2 tấn 1
72 pháo 5 bình 9
73 mã 9 tấn 8
74 pháo 9 thoái 3 ăn mã
75 mã 8 tấn 7
76 tượng 5 thoái 3
77 xe 5 tấn 1
78 mã 3 tấn 1
79 mã 7 thoái 9
80 pháo 9 tấn 1
81 xe 5 bình 6
82 chốt 5 tấn 1
83 pháo 4 tấn 2
84 pháo 9 bình 1
85 mã 9 thoái 8
86 chốt 5 tấn 1
87 pháo 4 bình 5
88 pháo 1 bình 5
89 pháo 5 tấn 5 ăn pháo chiếu tướng
90 tượng 7 tấn 5 ăn pháo
91 mã 8 thoái 7
92 mã 1 tấn 2
93 xe 6 bình 2
94 mã 2 thoái 4
95 xe 2 bình 6
96 mã 4 tấn 5
97 mã 7 tấn 5
98 xe 7 bình 8
99 sĩ 5 thoái 4
100 xe 8 tấn 3
101 chốt 1 tấn 1
102 xe 8 bình 9
103 xe 6 tấn 3
104 xe 9 thoái 1 ăn chốt
105 xe 6 bình 5
106 mã 5 thoái 7
107 mã 5 tấn 3
108 xe 9 tấn 1
109 tượng 7 tấn 5
110 xe 9 bình 7 ăn mã
111 tượng 5 tấn 3 ăn mã
112 xe 7 thoái 1 ăn tượng
Chưa đi..
Chưa có bình luận..

 LỤC HÀO
Cờ đỏ: LỤC HÀO
Liên đoàn cờ:QUẢNG TÂY
 TRƯƠNG BÂN
Cờ đen: TRƯƠNG BÂN
Liên đoàn cờ:THIÊN TÂN

Số nước đi:112
Kết quả:THUA
Kiểu Khai Cuộc:Pháo đầu, Thất lộ Mã - Bình phong Mã
Sự kiện:2020 Giải vô địch cờ vua thần tài lần thứ tám