Chưa đi..
Chưa có bình luận..

 LƯU TÔN TRẠCH
Cờ đỏ: LƯU TÔN TRẠCH
Liên đoàn cờ:HỒ BẮC
 KHỔNG PHẠM BÂN
Cờ đen: KHỔNG PHẠM BÂN
Liên đoàn cờ:TỈNH GIANG TÔ

Số nước đi:53
Kết quả:THẮNG
Kiểu Khai Cuộc:Khai tượng cuộc - Thất tốt
Sự kiện:2020 Giải vô địch cờ vua thần tài lần thứ tám