Chưa đi..
Chưa có bình luận..

 LƯU TÔN TRẠCH
Cờ đỏ: LƯU TÔN TRẠCH
Liên đoàn cờ:HỒ BẮC
 LÍ ĐỨC CHÍ
Cờ đen: LÍ ĐỨC CHÍ
Liên đoàn cờ:NHẠC CHUÔNG