Chưa đi..
Chưa có bình luận..

 PHẠM TƯ THIỆN
Cờ đỏ: PHẠM TƯ THIỆN
Liên đoàn cờ:ĐÀI BẮC
 TỪ SIÊU
Cờ đen: TỪ SIÊU
Liên đoàn cờ:TỈNH GIANG TÔ