Các bước đi [161]


1 pháo 2 bình 5
2 mã 8 tấn 7
3 chốt 3 tấn 1
4 xe 9 bình 8
5 mã 2 tấn 3
6 pháo 8 bình 9
7 mã 8 tấn 7
8 chốt 3 tấn 1
9 pháo 8 tấn 4
10 mã 2 tấn 3
11 pháo 8 bình 7
12 xe 1 bình 2
13 xe 9 bình 8
14 tượng 3 tấn 5
15 mã 3 tấn 4
16 xe 8 tấn 4
17 mã 4 tấn 3 ăn chốt
18 pháo 2 tấn 4
19 pháo 5 bình 3
20 mã 7 thoái 8
21 xe 8 tấn 1
22 xe 2 tấn 3
23 mã 3 tấn 1 ăn pháo
24 mã 8 tấn 9 ăn mã
25 pháo 7 bình 1 ăn chốt
26 xe 8 thoái 1
27 pháo 3 bình 1
28 xe 2 thoái 3
29 xe 1 tấn 1
30 xe 8 tấn 3
31 chốt 1 tấn 1
32 pháo 2 bình 5 ăn chốt
33 xe 8 tấn 8 ăn xe
34 mã 3 thoái 2 ăn xe
35 mã 7 tấn 5 ăn pháo
36 xe 8 bình 5 ăn mã chiếu tướng
37 pháo 1 bình 5
38 mã 2 tấn 3
39 xe 1 bình 6
40 sĩ 6 tấn 5
41 xe 6 tấn 5
42 mã 3 tấn 2
43 xe 6 bình 9 ăn chốt
44 mã 2 tấn 3 ăn chốt
45 sĩ 6 tấn 5
46 mã 3 tấn 5 ăn pháo
47 tượng 3 tấn 5 ăn mã
48 xe 5 thoái 2
49 chốt 9 tấn 1
50 xe 5 tấn 1
51 chốt 9 tấn 1
52 chốt 3 tấn 1
53 pháo 1 bình 2
54 xe 5 thoái 1
55 tượng 5 tấn 7 ăn chốt
56 mã 9 tấn 8
57 xe 9 bình 6
58 mã 8 tấn 7
59 pháo 2 tấn 3 chiếu tướng
60 tượng 7 tấn 9
61 xe 6 thoái 3
62 mã 7 tấn 9
63 chốt 9 tấn 1
64 xe 5 bình 8
65 pháo 2 bình 1
66 xe 8 bình 3
67 tượng 7 thoái 9
68 chốt 5 tấn 1
69 tướng 5 bình 6
70 chốt 5 tấn 1
71 sĩ 5 tấn 6
72 xe 3 bình 6
73 sĩ 4 tấn 5
74 mã 9 tấn 7
75 xe 6 bình 3
76 mã 7 thoái 6
77 xe 3 bình 2
78 tướng 5 bình 6
79 chốt 1 tấn 1
80 chốt 5 tấn 1
81 chốt 1 tấn 1
82 chốt 5 bình 4
83 tượng 7 tấn 5
84 chốt 4 tấn 1 ăn sĩ
85 sĩ 5 tấn 6 ăn chốt
86 mã 6 tấn 4 ăn sĩ
87 xe 2 bình 6
88 mã 4 tấn 2 chiếu tướng
89 tướng 6 bình 5
90 xe 6 thoái 2
91 chốt 9 bình 8
92 xe 6 tấn 7 chiếu tướng
93 tướng 5 tấn 1
94 xe 6 thoái 1 chiếu tướng
95 tướng 5 thoái 1
96 xe 6 thoái 1
97 tướng 5 tấn 1
98 mã 2 tấn 4
99 xe 6 thoái 1
100 xe 6 tấn 1 chiếu tướng
101 tướng 5 thoái 1
102 xe 6 tấn 1 chiếu tướng
103 tướng 5 tấn 1
104 tượng 5 tấn 7
105 chốt 1 bình 2
106 xe 6 thoái 6
107 chốt 2 bình 3
108 xe 6 bình 7 ăn chốt
109 xe 6 thoái 2 ăn mã
110 xe 7 bình 2 ăn chốt
111 xe 6 bình 4 chiếu tướng
112 tướng 6 bình 5
113 xe 4 tấn 5
114 xe 2 thoái 1
115 xe 4 tấn 1
116 xe 2 bình 6
117 xe 4 bình 2
118 tượng 7 thoái 5
119 xe 2 tấn 3 chiếu tướng
120 sĩ 5 thoái 6
121 tượng 5 thoái 3
122 xe 6 tấn 3
123 xe 2 thoái 2 chiếu tướng
124 sĩ 6 tấn 5
125 xe 2 tấn 2 chiếu tướng
126 sĩ 5 thoái 6
127 chốt 3 tấn 1
128 xe 6 bình 5 chiếu tướng
129 tượng 3 tấn 5
130 tượng 5 thoái 7
131 tượng 9 thoái 7
132 xe 5 thoái 2
133 chốt 3 bình 4
134 xe 5 bình 3
135 tướng 5 bình 4
136 sĩ 4 tấn 5
137 xe 2 thoái 5
138 xe 3 bình 5
139 xe 2 tấn 3
140 xe 5 tấn 2
141 tướng 4 bình 5
142 xe 5 bình 6
143 chốt 4 bình 5
144 xe 6 thoái 3
145 xe 2 thoái 1
146 xe 6 bình 7
147 chốt 5 tấn 1
148 xe 7 bình 6
149 xe 2 thoái 1
150 xe 6 bình 7
151 xe 2 bình 8
152 xe 7 tấn 1
153 xe 8 tấn 1
154 xe 7 bình 8
155 chốt 5 bình 4
156 xe 8 thoái 3
157 tượng 5 thoái 3
158 tượng 7 tấn 5
159 pháo 1 thoái 1
160 xe 8 tấn 1
161 pháo 1 tấn 1 chiếu tướng
Chưa đi..
Chưa có bình luận..

 THÁI HỮU QUANG
Cờ đỏ: THÁI HỮU QUANG
Liên đoàn cờ:NHẠC CHUÔNG
 THÀNH NGỌC ĐÔNG
Cờ đen: THÀNH NGỌC ĐÔNG
Liên đoàn cờ:NHẠC CHUÔNG

Số nước đi:161
Kết quả:THẮNG
Kiểu Khai Cuộc:Ngũ thất pháo - Bình phong mã tam pháo
Sự kiện:2020 Giải vô địch cờ vua thần tài lần thứ tám