Chưa đi..
Chưa có bình luận..

 TRẦN PHÁT TÁC
Cờ đỏ: TRẦN PHÁT TÁC
Liên đoàn cờ:VƯƠNG QUỐC ANH
 LA TRIỆU CƯỜNG
Cờ đen: LA TRIỆU CƯỜNG
Liên đoàn cờ:NHẠC CHUÔNG