Các bước đi [74]


1 mã 8 tấn 7
2 chốt 3 tấn 1
3 pháo 2 bình 5
4 mã 8 tấn 7
5 mã 2 tấn 3
6 xe 9 bình 8
7 chốt 3 tấn 1
8 mã 2 tấn 3
9 pháo 8 tấn 4
10 mã 3 tấn 4
11 pháo 8 bình 3 ăn chốt
12 tượng 7 tấn 5
13 xe 1 bình 2
14 pháo 2 bình 3
15 xe 9 bình 8
16 xe 1 tấn 1
17 xe 8 tấn 6
18 xe 1 bình 6
19 xe 8 bình 6
20 mã 4 tấn 6
21 chốt 3 tấn 1
22 pháo 3 tấn 4 ăn chốt
23 mã 3 tấn 4 ăn mã
24 xe 6 tấn 4 ăn mã
25 xe 2 tấn 6
26 sĩ 6 tấn 5
27 sĩ 6 tấn 5
28 pháo 8 bình 9
29 xe 2 tấn 3 ăn xe chiếu tướng
30 mã 7 thoái 8 ăn xe
31 xe 6 bình 5 ăn chốt
32 mã 8 tấn 6
33 xe 5 thoái 2
34 xe 6 thoái 2
35 pháo 5 bình 4
36 mã 6 tấn 8
37 xe 5 bình 3
38 pháo 9 thoái 2
39 tượng 7 tấn 5
40 pháo 9 bình 7
41 chốt 3 bình 4
42 xe 6 tấn 1 ăn chốt
43 pháo 3 bình 2
44 xe 6 thoái 1
45 xe 3 bình 2
46 pháo 3 bình 9 ăn chốt
47 pháo 2 bình 9 ăn chốt
48 mã 8 tấn 7
49 pháo 9 thoái 1
50 chốt 3 tấn 1
51 xe 2 bình 7 ăn chốt
52 xe 6 bình 8
53 pháo 9 bình 6
54 pháo 9 tấn 3
55 pháo 6 thoái 4
56 xe 8 tấn 6
57 sĩ 5 thoái 6
58 xe 8 thoái 1
59 sĩ 6 tấn 5
60 xe 8 tấn 1
61 sĩ 5 thoái 6
62 mã 7 tấn 8
63 pháo 6 tấn 1
64 pháo 9 bình 7 ăn tượng chiếu tướng
65 tượng 5 thoái 3 ăn pháo
66 mã 8 tấn 6 ăn pháo chiếu tướng
67 tướng 5 tấn 1
68 xe 8 thoái 1 chiếu tướng
69 tướng 5 tấn 1
70 mã 6 thoái 8
71 xe 7 bình 3
72 mã 8 tấn 7 chiếu tướng
73 tướng 5 bình 4
74 pháo 7 bình 6
Chưa đi..
Chưa có bình luận..

 TRỊNH VŨ HÀNG
Cờ đỏ: TRỊNH VŨ HÀNG
Liên đoàn cờ:TRÙNG KHÁNH
 HÀ VĂN TRIẾT
Cờ đen: HÀ VĂN TRIẾT
Liên đoàn cờ:CHIẾT GIANG

Số nước đi:74
Kết quả:THUA
Kiểu Khai Cuộc:Khai mã cuộc - Thất lộ Tốt
Sự kiện:2020 Giải vô địch cờ vua thần tài lần thứ tám