Chưa đi..
Chưa có bình luận..

 TỪ SIÊU
Cờ đỏ: TỪ SIÊU
Liên đoàn cờ:TỈNH GIANG TÔ
 CỔ THƯ XUÂN
Cờ đen: CỔ THƯ XUÂN
Liên đoàn cờ:NHẠC CHUÔNG