Các bước đi [79]


1 tượng 3 tấn 5
2 mã 2 tấn 3
3 chốt 3 tấn 1
4 chốt 3 tấn 1
5 mã 2 tấn 3
6 mã 8 tấn 7
7 mã 8 tấn 9
8 pháo 2 bình 1
9 xe 9 bình 8
10 xe 1 bình 2
11 sĩ 4 tấn 5
12 tượng 7 tấn 5
13 xe 1 bình 4
14 sĩ 6 tấn 5
15 pháo 8 tấn 4
16 pháo 8 bình 9
17 pháo 2 tấn 2
18 xe 9 bình 8
19 pháo 2 bình 1
20 pháo 9 tấn 3 ăn pháo
21 chốt 1 tấn 1 ăn pháo
22 xe 8 tấn 4
23 pháo 8 bình 7
24 chốt 7 tấn 1
25 xe 4 tấn 4
26 xe 2 tấn 9 ăn xe
27 mã 9 thoái 8 ăn xe
28 chốt 5 tấn 1
29 chốt 3 tấn 1 ăn chốt
30 xe 8 bình 7 ăn chốt
31 xe 4 bình 3
32 mã 3 tấn 5
33 mã 8 tấn 7
34 xe 7 tấn 1 ăn xe
35 tượng 5 tấn 3 ăn xe
36 chốt 5 tấn 1
37 chốt 7 tấn 1
38 chốt 5 bình 6
39 tượng 3 thoái 5
40 chốt 3 tấn 1 ăn chốt
41 tượng 5 tấn 7 ăn chốt
42 chốt 6 bình 7
43 tượng 7 thoái 5
44 chốt 7 tấn 1
45 mã 3 thoái 2
46 mã 5 tấn 7
47 mã 2 tấn 1
48 chốt 7 bình 6
49 mã 1 tấn 2
50 mã 7 tấn 5
51 mã 2 tấn 1 ăn chốt
52 mã 7 tấn 8
53 pháo 7 bình 8
54 pháo 1 bình 3
55 pháo 8 thoái 5
56 pháo 3 tấn 4
57 mã 1 thoái 2
58 mã 5 tấn 3
59 tướng 5 bình 4
60 tướng 5 bình 6
61 chốt 1 tấn 1
62 mã 3 tấn 4
63 chốt 1 bình 2
64 mã 4 tấn 3
65 pháo 8 tấn 4
66 pháo 3 thoái 3
67 pháo 8 bình 4
68 pháo 3 tấn 3
69 chốt 5 tấn 1
70 mã 8 tấn 7
71 chốt 5 tấn 1
72 tướng 6 bình 5
73 chốt 5 tấn 1
74 chốt 6 bình 7
75 pháo 4 thoái 4
76 mã 3 tấn 1
77 mã 7 tấn 5
78 mã 1 thoái 2
79 mã 5 tấn 6
Chưa đi..
Chưa có bình luận..

 TỪ SIÊU
Cờ đỏ: TỪ SIÊU
Liên đoàn cờ:TỈNH GIANG TÔ
 PHẠM TƯ THIỆN
Cờ đen: PHẠM TƯ THIỆN
Liên đoàn cờ:ĐÀI BẮC

Số nước đi:79
Kết quả:THẮNG
Kiểu Khai Cuộc:Phi tượng cuộc đấu |
Sự kiện:Chung kết cuộc thi Vua cờ vua thế giới lần thứ nhất năm 2020