Các bước đi [72]


1 pháo 2 bình 5
2 mã 8 tấn 7
3 mã 2 tấn 3
4 xe 9 bình 8
5 xe 1 bình 2
6 mã 2 tấn 3
7 mã 8 tấn 9
8 chốt 3 tấn 1
9 xe 2 tấn 4
10 tượng 3 tấn 5
11 chốt 7 tấn 1
12 sĩ 4 tấn 5
13 chốt 7 tấn 1 ăn chốt
14 tượng 5 tấn 3 ăn chốt
15 pháo 8 tấn 4
16 chốt 7 tấn 1
17 pháo 8 bình 1 ăn chốt
18 mã 3 tấn 2
19 pháo 1 thoái 1
20 xe 1 bình 4
21 chốt 9 tấn 1
22 pháo 8 bình 9
23 pháo 5 tấn 4 ăn chốt chiếu tướng
24 tượng 7 tấn 5
25 xe 2 tấn 5 ăn xe
26 mã 7 thoái 8 ăn xe
27 tượng 7 tấn 5
28 xe 4 tấn 7
29 sĩ 6 tấn 5
30 xe 4 bình 2
31 pháo 5 bình 4
32 mã 2 thoái 3
33 chốt 5 tấn 1
34 mã 8 tấn 6
35 pháo 4 bình 6
36 pháo 2 thoái 2
37 pháo 1 bình 7 ăn tượng
38 xe 2 thoái 4
39 pháo 6 tấn 2
40 mã 6 tấn 5
41 pháo 7 thoái 1
42 tượng 5 thoái 7
43 pháo 6 thoái 5
44 pháo 9 bình 5
45 pháo 6 bình 5
46 mã 3 tấn 4
47 chốt 5 tấn 1
48 mã 4 tấn 5 ăn pháo
49 mã 3 tấn 5 ăn mã
50 pháo 5 tấn 2 ăn chốt
51 xe 9 bình 6
52 xe 2 tấn 3
53 pháo 7 thoái 1
54 pháo 5 tấn 1
55 xe 6 tấn 6
56 mã 5 thoái 7
57 mã 5 tấn 7
58 mã 7 tấn 6
59 xe 6 thoái 1
60 xe 2 tấn 1
61 xe 6 bình 4 ăn mã
62 xe 2 bình 1 ăn mã
63 pháo 7 bình 5
64 xe 1 tấn 2 chiếu tướng
65 sĩ 5 thoái 6
66 pháo 2 tấn 9 chiếu tướng
67 sĩ 6 tấn 5
68 pháo 2 bình 6 ăn sĩ chiếu tướng
69 sĩ 5 thoái 6
70 pháo 6 bình 4 ăn sĩ
71 mã 7 tấn 6
72 pháo 5 thoái 3
Chưa đi..
Chưa có bình luận..

 TỪ SIÊU
Cờ đỏ: TỪ SIÊU
Liên đoàn cờ:TỈNH GIANG TÔ
 VƯƠNG THIÊN NHẤT
Cờ đen: VƯƠNG THIÊN NHẤT
Liên đoàn cờ:BẮC KINH