Các bước đi [85]


1 tượng 3 tấn 5
2 pháo 2 bình 4
3 chốt 7 tấn 1
4 mã 2 tấn 1
5 mã 8 tấn 7
6 xe 1 bình 2
7 xe 9 bình 8
8 xe 2 tấn 4
9 pháo 8 bình 9
10 xe 2 bình 4
11 pháo 2 bình 4
12 mã 8 tấn 7
13 mã 2 tấn 3
14 chốt 7 tấn 1
15 xe 1 bình 2
16 xe 9 bình 8
17 chốt 9 tấn 1
18 pháo 8 tấn 4
19 sĩ 4 tấn 5
20 sĩ 6 tấn 5
21 xe 8 tấn 4
22 tượng 7 tấn 5
23 pháo 9 tấn 4 ăn chốt
24 xe 4 bình 5
25 pháo 9 thoái 1
26 pháo 4 tấn 4
27 chốt 3 tấn 1
28 chốt 7 tấn 1 ăn chốt
29 chốt 7 tấn 1
30 xe 5 bình 3 ăn chốt
31 xe 8 bình 3 ăn chốt
32 xe 3 bình 7
33 xe 3 tấn 1 ăn xe
34 tượng 5 tấn 7 ăn xe
35 mã 7 tấn 8
36 pháo 8 bình 7
37 xe 2 tấn 9 ăn xe chiếu tướng
38 mã 7 thoái 8 ăn xe
39 pháo 4 tấn 4
40 mã 8 tấn 7
41 pháo 4 bình 7 ăn chốt
42 mã 1 tấn 3 ăn pháo
43 mã 8 tấn 7 ăn mã
44 tượng 7 thoái 5
45 mã 7 thoái 6
46 pháo 4 bình 3
47 pháo 9 bình 8
48 pháo 3 thoái 2
49 pháo 8 tấn 2
50 sĩ 5 tấn 4
51 chốt 9 tấn 1
52 pháo 3 thoái 3
53 pháo 8 tấn 2
54 pháo 3 bình 7
55 mã 3 thoái 4
56 pháo 7 bình 8
57 mã 4 tấn 2
58 pháo 8 thoái 3
59 mã 2 tấn 4
60 pháo 7 bình 4
61 mã 6 thoái 7
62 mã 7 tấn 6
63 mã 4 tấn 3
64 pháo 8 tấn 1
65 chốt 9 tấn 1
66 pháo 8 bình 7
67 pháo 8 thoái 3
68 mã 6 thoái 7
69 mã 7 tấn 8
70 pháo 4 bình 7
71 chốt 5 tấn 1
72 pháo 7 bình 9
73 mã 8 tấn 6
74 chốt 9 tấn 1
75 mã 6 tấn 4
76 sĩ 4 thoái 5
77 pháo 8 thoái 1
78 mã 7 tấn 9
79 mã 4 tấn 3 chiếu tướng
80 tướng 5 bình 6
81 mã 3 thoái 2
82 pháo 9 tấn 1
83 pháo 8 bình 4
84 pháo 9 bình 8
85 mã 2 tấn 4 chiếu tướng hết cờ!
Chưa đi..
Chưa có bình luận..

 VƯƠNG THIÊN NHẤT
Cờ đỏ: VƯƠNG THIÊN NHẤT
Liên đoàn cờ:BẮC KINH
 LA TRIỆU CƯỜNG
Cờ đen: LA TRIỆU CƯỜNG
Liên đoàn cờ:NHẠC CHUÔNG