Chưa đi..
Chưa có bình luận..

 VƯƠNG THIÊN NHẤT
Cờ đỏ: VƯƠNG THIÊN NHẤT
Liên đoàn cờ:BẮC KINH
 LÍ HẰNG HỒNG
Cờ đen: LÍ HẰNG HỒNG
Liên đoàn cờ:MA CAO