Các bước đi [169]


1 tượng 3 tấn 5
2 pháo 8 bình 4
3 mã 2 tấn 3
4 mã 8 tấn 7
5 xe 1 bình 2
6 xe 9 bình 8
7 pháo 2 tấn 4
8 chốt 7 tấn 1
9 chốt 7 tấn 1
10 mã 2 tấn 1
11 mã 8 tấn 7
12 pháo 2 bình 3
13 mã 7 tấn 8
14 pháo 4 tấn 3
15 chốt 7 tấn 1
16 chốt 3 tấn 1 ăn chốt
17 xe 9 bình 8
18 chốt 3 tấn 1
19 mã 8 tấn 9 ăn chốt
20 pháo 3 thoái 1
21 pháo 8 bình 9
22 xe 1 bình 2
23 xe 8 tấn 9 ăn xe
24 mã 1 thoái 2 ăn xe
25 mã 9 thoái 7
26 tượng 3 tấn 5
27 mã 7 tấn 6 chiếu tướng
28 pháo 3 bình 4
29 mã 6 thoái 8
30 chốt 3 tấn 1
31 pháo 2 tấn 1
32 mã 7 tấn 6
33 chốt 3 tấn 1
34 chốt 7 tấn 1 ăn chốt
35 tượng 5 tấn 3 ăn chốt
36 pháo 4 bình 7
37 mã 3 tấn 4
38 pháo 4 bình 7 ăn tượng
39 pháo 9 bình 4
40 mã 6 tấn 4
41 pháo 2 tấn 1
42 pháo 7 thoái 3
43 xe 2 tấn 7
44 pháo 7 bình 4
45 xe 2 thoái 2
46 sĩ 4 tấn 5
47 pháo 2 bình 6 ăn pháo
48 xe 8 tấn 4 ăn xe
49 mã 4 tấn 2 ăn xe
50 pháo 7 tấn 7 chiếu tướng
51 sĩ 4 tấn 5
52 mã 2 tấn 4 ăn pháo
53 mã 2 thoái 4
54 pháo 7 thoái 8
55 pháo 4 bình 1
56 mã 4 tấn 3
57 pháo 1 tấn 4 ăn chốt
58 mã 3 tấn 5
59 mã 8 thoái 6
60 mã 5 tấn 7
61 chốt 5 tấn 1
62 chốt 3 bình 4
63 mã 4 tấn 3
64 mã 4 tấn 2
65 pháo 1 bình 5 ăn chốt
66 pháo 7 tấn 1
67 mã 6 tấn 8
68 mã 2 tấn 3 chiếu tướng
69 tướng 5 bình 4
70 mã 7 tấn 9 ăn chốt
71 chốt 5 tấn 1
72 pháo 7 bình 6
73 mã 3 tấn 2
74 pháo 6 bình 9
75 mã 2 thoái 1
76 pháo 9 bình 6
77 mã 1 thoái 3
78 pháo 6 bình 9
79 mã 3 thoái 1
80 mã 9 tấn 7 chiếu tướng
81 tướng 4 tấn 1
82 mã 7 thoái 5 chiếu tướng
83 tướng 4 thoái 1
84 mã 5 tấn 7 chiếu tướng
85 tướng 4 tấn 1
86 chốt 4 bình 5
87 sĩ 5 tấn 4
88 chốt 5 bình 6
89 sĩ 6 tấn 5
90 mã 3 thoái 4
91 chốt 5 bình 4
92 mã 4 thoái 3
93 pháo 5 thoái 4
94 mã 7 thoái 8
95 mã 8 tấn 7 chiếu tướng
96 tướng 5 bình 4
97 mã 7 thoái 6
98 pháo 9 tấn 2
99 pháo 5 bình 6 chiếu tướng
100 tướng 4 bình 5
101 mã 6 tấn 7 chiếu tướng
102 tướng 5 bình 4
103 mã 7 thoái 6 chiếu tướng
104 tướng 4 bình 5
105 mã 6 tấn 7 chiếu tướng
106 tướng 5 bình 4
107 mã 7 thoái 6 chiếu tướng
108 tướng 4 bình 5
109 tướng 4 thoái 1
110 sĩ 5 tấn 4
111 mã 6 tấn 4 chiếu tướng
112 tướng 5 tấn 1
113 mã 4 thoái 2
114 mã 3 tấn 5
115 pháo 6 bình 5
116 tướng 5 bình 4
117 mã 1 thoái 2
118 pháo 9 tấn 2
119 mã 2 tấn 3
120 pháo 9 bình 1 ăn chốt
121 chốt 4 bình 5
122 tượng 5 tấn 7
123 mã 2 tấn 3
124 sĩ 4 thoái 5
125 mã 3 thoái 4
126 pháo 1 thoái 1
127 mã 4 thoái 5 ăn mã
128 pháo 1 bình 7 ăn mã
129 pháo 5 bình 6
130 tướng 4 thoái 1
131 mã 5 tấn 3 ăn tượng
132 mã 8 thoái 7
133 chốt 5 bình 6 chiếu tướng
134 tướng 4 bình 5
135 mã 3 thoái 5
136 pháo 7 bình 6
137 tướng 4 bình 5
138 pháo 6 thoái 4
139 mã 5 tấn 4
140 pháo 6 tấn 1
141 pháo 6 tấn 2
142 mã 7 tấn 9
143 pháo 6 bình 5 chiếu tướng
144 tướng 5 bình 4
145 pháo 5 bình 6 chiếu tướng
146 tướng 4 bình 5
147 pháo 6 bình 5 chiếu tướng
148 tướng 5 bình 4
149 chốt 6 tấn 1
150 mã 9 tấn 8
151 pháo 5 bình 6 chiếu tướng
152 tướng 4 bình 5
153 pháo 6 bình 5 chiếu tướng
154 tướng 5 bình 4
155 pháo 5 bình 6 chiếu tướng
156 tướng 4 bình 5
157 tướng 5 bình 6
158 mã 8 thoái 7
159 pháo 6 bình 5 chiếu tướng
160 tướng 5 bình 4
161 pháo 5 bình 6 chiếu tướng
162 tướng 4 bình 5
163 pháo 6 bình 5 chiếu tướng
164 tướng 5 bình 4
165 pháo 5 bình 6 chiếu tướng
166 tướng 4 bình 5
167 chốt 6 bình 7
168 chốt 6 bình 5
169 pháo 6 bình 3
Chưa đi..
Chưa có bình luận..

 VƯƠNG THIÊN NHẤT
Cờ đỏ: VƯƠNG THIÊN NHẤT
Liên đoàn cờ:BẮC KINH
 TỪ SIÊU
Cờ đen: TỪ SIÊU
Liên đoàn cờ:TỈNH GIANG TÔ